Bài giảng điện tử Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 17: Ước chung lớn nhất (Bản chuẩn kiến thức)

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Qui tắc:

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn. Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 06/04/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng điện tử Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 17: Ước chung lớn nhất (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy , 
 cô giáo đ ến dự giờ toán lớp 6A! 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo đến dự giờ, thăm lớp ! 
HS1: Tìm Ư(12) ;Ư(30) ; ƯC (12; 30)? 
HS2: Phân tích các số 36 ;84 và168 ra thừa số nguyên tố ? 
Ư (12) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4; 6 ; 12} 
Ư (30) = { 1 ; 2 ; 3 ; 5; 6 ; 10; 15; 30} 
ƯC (12; 30) = {1; 2; 3; 6 } 
36 = 2 2 .3 2 
84 = 2 2 .3.7 
168 = 2 3 .3.7 
Kieồm Tra Baứi Cuừ 
Tiết 31 
Ước chung lớn nhất 
1.Ước chung lớn nhất : 
c) Đ ịnh nghĩa : 
Ư (12) = { 1; 2; 3; 4 ; 6 ; 12} 
Ư (30) = { 1; 2; 3; 5 ; 6; 10; 15; 30} 
a) v í dụ : 
ƯC (12; 30) = {1; 2; 3 ; 6 } 
Ta nói 6 là ư ớc chung lớn nhất của 12 và 30 
 b) Kí hiệu : ưcln(12;30 ) = 6 
Ư CLN(a;b ) : 
ư ớc chung lớn nhất cuả a và b 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
 Ư ớc chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ư ớc chung của các số đ ó . 
ƯC (12; 30) = {1; 2; 3; 6} 
Ư (6) 
ƯCLN (12 ; 30) = 6 
d) Nhận xét : t ất cả các ư ớc chung của 12 và 30 ( là 1 ; 2 ; 3 ; 6 ) đ ều là ư ớc của ƯCLN (12 ; 30) 
= {1; 2; 3; 6} 
 ƯC ( 6 ; 1) 
 ƯC (12; 18;1) 
Vậy : ƯCLN (6; 1) = 1 
 ƯCLN (12; 18;1) = 1 
e) Chú ý: Số 1 chỉ có một ư ớc là 1. Do đó với mọi số tự nhiên a và b, ta có : 
 ƯCLN (a;1) = 1; ƯCLN (a; b;1) = 1 
á p dụng : 
 Tìm ƯCLN (1; 2006; 2007; 4008; 90076) = 
1 
= 1 
= 1 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
1.Ước chung lớn nhất : 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
 v í dụ : Tìm ƯCLN(36;84;168) ? 
+ phân tích mỗi số trên ra thừa số nguyên tố 
 36 = 
 84 = 
168 = 
+ Chọn ra các thừa số nguyên tố chung , đó là 2 và 3 . 
 Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2 
 Số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 
+ ƯCLN(36;84;168) = 2 2 .3 =12 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
1.Ước chung lớn nhất : 
2 2 .3 2 
2 2 .3.7 
2 3 .3.7 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
1.Ước chung lớn nhất : 
a) v í dụ : 
c) Vận dụng : 
Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau : 
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung . 
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn . Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó . Tích đ ó là ƯCLN phải tìm . 
b) Qui tắc: 
Bài 1: Tìm ƯCLN( 12;30) ? 
 12 = 2 2 . 3 
30 = 2 . 3 . 5 
ƯCLN(12 ; 30 ) = 2 . 3 = 6 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
1.Ước chung lớn nhất : 
a) v í dụ : 
c) Vận dụng : 
Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau : 
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung . 
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn . Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó . Tích đ ó là ƯCLN phải tìm . 
b) Qui tắc: 
8=2 3 
9=3 2 
ƯCLN(8;9) =1. 
Tìm ƯCLN(8;9)? 
 8=2 3 
12=2 2 .3 
15=3.5 
ƯCLN (8;12, 15) =1 
Tìm ƯCLN(8;12, 15) 
 8=2 3 
16=2 4 
24=2 3 .3 
ƯCLN(24,16;8)=2 3 =8 
Tìm ƯCLN(24,16;8) 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
1.Ước chung lớn nhất : 
d) Chú ý: 
a) v í dụ : 
b) Qui tắc: 
c) Vận dụng : 
 - Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung th ì ƯCLN của chúng bằng 1. Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau . 
 - Trong các số đã cho , nếu số nhỏ nhất là ư ớc của các số còn lại th ì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy . 
3.Cách tìm ư ớc chung thông qua tìm ƯCLN: 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
1.Ước chung lớn nhất : 
4.Luyện tập 
ƯC (12; 30) = {1; 2; 3; 6} 
ƯCLN (12 ; 30) = 6 
t ất cả các ư ớc chung của 12 và 30 ( là 1 ; 2 ; 3 ; 6 ) đ ều là ư ớc của ƯCLN (12 ; 30) 
= {1; 2; 3; 6} 
Ư (6) 
 Để tìm ư ớc chung của các số đã cho , ta có thể tìm các ư ớc của ƯCLN của các số đ ó . 
Bài 3: Trong một buổi liên hoan , cô giáo đã mua 96 cái kẹo và 36 cái bánh và chia đ ều ra các đ ĩa . Mỗi đ ĩa gồm cả kẹo và bánh . Hỏi cô có thể chia đư ợc nhiều nhất thành bao nhiêu đ ĩa . Mỗi đ ĩa có bao nhiêu kẹo , bao nhiêu bánh ? 
Giải : Gọi số đ ĩa đư ợc chia thành nhiều nhất là a. 
Vì chia đ ều 96 kẹo và 36 bánh vào các đ ĩa nên ta có 96 a và 36 a (a là số lớn nhất ). 
Do đ ó a là ƯCLN(96; 36). 
96 = 2 5 .3 	 36 = 2 2 .3 2  ƯCLN (96; 36) = 2 2 .3 = 12 
Vậy cô đã chia đư ợc nhiều nhất 12 đ ĩa . Mỗi đ ĩa có 96: 12 = 8 ( kẹo ) và 36 : 12 = 3 ( bánh ) 
3.Cách tìm ư ớc chung thông qua tìm ƯCLN: 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
1.Ước chung lớn nhất : 
4.Luyện tập : 
Để tìm ƯCLN của hai hay nhiều số ta cần lưu ý: 
 * Trước hết hãy xét xem các số cần tìm ƯCLN có rơi vào một trong ba trường hợp đ ặc biệt sau hay không : 
 1) Nếu trong các số cần tìm ƯCLN có một số bằng 1 th ì ƯCLN của các số đã cho bằng 1 
. 
 2) Nếu số nhỏ nhất trong các số cần tìm ƯCLN là ư ớc của các số còn lại th ì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy . 
3) Nếu các số cần tìm ƯCLN mà không có thừa số nguyên tố chung (Hay nguyên tố cùng nhau ) th ì ƯCLN của các số đã cho bằng 1. 
* Nếu không rơi vào ba trường hợp trên khi đó ta sẽ làm theo một trong hai cách sau : 
+ Cách 1: Dựa vào đ ịnh nghĩa ƯCLN. 
+ Cách 2: Dựa vào qui tắc tìm ƯCLN. 
Củng cố : 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
4.Luyện tập – Củng cố : 
3.Cách tìm ư ớc chung thông qua tìm ƯCLN: 
5.Hướng dẫn và dặn dò : 
* Học thuộc khái niệm ƯCLN, qui tắc tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố . 
* Biết áp dụng qui tắc để tìm ƯCLN một cách thành thạo. Biết tìm ƯC thông qua ƯCLN. 
* BTVN: 139, 140, 141(SGK-Tr56), 176, 177, 178 (SBT-T24) 
Baứi 17: 
ệễÙC CHUNG LễÙN NHAÁT 
2.Tìm ư ớc chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố : 
1.Ước chung lớn nhất : 
BàI HọC đếN đÂY KếT THúC 
XIN CHân thành cảm ơn! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_17_uoc_chung_lo.ppt