Bài giảng Mĩ thuật 9 bài 24: Tranh dân gian Việt Nam

THẢO LUẬN NHÓM

1. Chủ đề của bức tranh?

2. Nội dung của bức tranh?

3. Hình thức thể hiện cuả bức tranh(bố cục, màu sắc, đường nét)?

4. Ý nghĩa của bức tranh?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 9 bài 24: Tranh dân gian Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BµI 24: TRANH D¢N GIAN VIÖT NAMBaøi 24GIỚI THIỆU TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM Bài mới:1. Caùc bức tranh naøy thuộc dòng tranh nào?2. Nêu xuất xứ của tranh Đông Hồ? 3. Neâu xuaát xöù cuûa tranh Haøng Troáng?1. Chủ đề của bức tranh?2. Nội dung của bức tranh?3. Hình thức thể hiện cuả bức tranh(bố cục, màu sắc, đường nét)?4. Ý nghĩa của bức tranh?Nhoùm 1Nhoùm 2Nhoùm 3Nhoùm 4THẢO LUẬN NHÓMChủ đề:2. Nội dung3. Hình thức -Bố cục: -Màu sắc:4. Ý nghĩa:Chuùc Tuïngvẽ 1 chú gà trốngThành 2 mảng vuông ,tạo sự rõ ràng cô đọng chặt chẽ.đơn giảnCầu mong những điều tốt lành Chủ đề:2. Nội dung3. Hình thức -Bố cục: -Màu sắc:4. Ý nghĩa:sinh hoạt 1 phiên chợ sầm uất ,diễn.dàn trải, sinh động tươi nguyên, sống độngphản ánh chân thực cuộc sống của nhân dân,mang truyền thống văn hóa dân tộc.Chủ đề:2. Nội dung3. Hình thức -Bố cục: -Màu sắc:4. Ý nghĩa:châm biếmLà một đám rước linh đình mượn hình tượng chuột để nói đến xã hội xưa và nayTheo hàng ngang, dàn đều.sinh động, tươi tắn, trong sáng.Phê phán đả kích những thói hư tật xấu trong xã hội xưa và nay. Chủ đề:2. Nội dung3. Hình thức -Bố cục: -Màu sắc:4. Ý nghĩa:tôn giáotranh vẽ phật bà quan âm,bên cạnh là Tiên Đồng Ngọc Nữ và xung quanh là những đám mây cân đối trang nghiêmtươi tắn, có độ đậm nhạtkhuyên răn mọi người làm điều thiện Nguõ quaûTam toaø thaùnh maãuBòt maét baét deâTROØ CHÔI OÂ CHÖÕOÂ chöõ chuùng ta coù 7 haøng ngang vaø moät töø chìa khoaù, moãi haøng ngang ñeàu lieân quan ñeán töø chìa khoùa. Moãi caâu traû lôøi ñuùng seõ ñöôïc moät phaàn quaø, moät phaàn thöôûng coù yù nghóa daønh cho ai traû lôøi nhanh töø chìa khoaù khi töø haøng ngang chöa môû heát troø chôi naøy daønh cho taát caû moïi ngöôøi ai cuõng ñöôïc tham gia, ai nhanh tay seõ daønh quyeàn traû lôøi oâ chöõ,naøo chuùng ta cuøng baét ñaàu.11A234562A3A4A5A6ADOÙOÂNGDAÂNNOÂNGAØNÑAØNGTROÁNGHAÉCNINHB77AAÛNTRANHCHÒDAÂNTTranh Ñoâng Hoà ñöôïc in treân giaáy gì?C1C2C3C4C5C6C7Taùc giaû tranh Ñoâng Hoà laø ai?Tranh “Gaø Ñaïi Caùt” töôïng tröng cho ai?Tranh “Nguõ Hoå” thuoäc doøng tranh naøo?Tranh Ñoâng Hoà ñöôïc saûn xuaát taïi tænh naøo?Tranh “Phaät Baø Quan AÂm” ñöôïc toâ maøu theo loái gì?Tranh Haøng Troáng ngoaøi phuïc vuï cho taàng lôùp trung löu thì coøn phuïc vuï cho taàng lôùp naøo?HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØHoïc baøi cuõXem baøi môùi Baøi 25 Ñeà taøi meï cuûa em ( kieåm tra 1 tieát)

File đính kèm:

  • pptMT9 Bai 24 Tranh dan gian.ppt
Bài giảng liên quan