Bài giảng Sinh học 7 bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Đặc điểm sinh sản của thằn lằn

Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối.

Thằn lằn cái đẻ từ 5 – 10 trứng vào các hốc đất khô ráo. Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng, có vỏ dai và nhiều noãn hoàng.

 Thằn lằn mới nở biết đi tìm mồi (phát triển trực tiếp)

 

ppt40 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 CHÀO MỪNG THẦY và CÁC BẠNĐẾN VỚITroø chôi 1: gheùp hình ñoaùn chöõLỚP BÒ SÁTTHẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀIThực hiện: Nhóm 1 Lớp Chuyên Toán 7/1 Niên khóa 2010 - 2011Trường THCS Hồng Bàng TP HCMĐỜI SỐNGI CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:II1. Cấu tạo ngoài2. Di chuyển So saùnh ñaëc ñieåm ñôøi soáng cuûa thaèn laèn boùng ñuoâi daøi vôùi eách ñoàng Đời sốngThằn lằn bóngẾch đồngNơi sốngT/g hoạt độngTập tínhTrú đôngLối sốngHô hấp Là động vậtKhoâ raùoAÅm öôùt Ban ngaøy Chaäp toái hoaëc ban ñeâm Trong hoác ñaát khoâ raùo Trong hoác ñaát aåm beân vöïc nöôùcThöôøng phôi naéng Thöôøng ôû nôi toái , boùng raâm Bằng phổiBieán nhieätBằng phổi, qua lớp da ẩm Bieán nhieätMời các bạn xem đoạn phim sau về thằn lằn.Trình bày đặc điểm sinh sản (hình thức thụ tinh, số lượng và đặc điểm trứng, sự phát triển) của thằn lằn.Đặc điểm sinh sản của thằn lằnThằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối.Thằn lằn cái đẻ từ 5 – 10 trứng vào các hốc đất khô ráo. Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng, có vỏ dai và nhiều noãn hoàng. Thằn lằn mới nở biết đi tìm mồi (phát triển trực tiếp)_Moâi tröôøng soáng : treân caïn _Ñôøi soáng : + soáng nôi khoâ raùo ,thích phôi naéng + aên saâu boï + coù taäp tính truù ñoâng , + laø ñoäng vaät bieán nhieät_Sinh saûn : + thuï tinh trong , ñeû ít tröùng, + phaùt trieån tröïc tieáp . + tröùng coù voû dai , nhieàu noaõn hoaøng.KẾT LUẬN CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:II1. Cấu tạo ngoàistt§Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµiÝ nghÜa thÝch nghi1Da kh«, cã v¶y sõng bao bäc.2Cã cæ dµi.3M¾t cã mi cö ®éng, cã n­íc m¾t.4Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu5Th©n dµi, ®u«i rÊt dµi.6Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuèt. Thảo luận nhóm:1.Quan sát thằn lằn (ảnh hoặc mẫu vật thật),lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:B. Động lực chính của sự di chuyểnD. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khôA. Tham gia di chuyển trên cạnE. Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàngC. Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩG. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thểQuan sát cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài,chú ý các đặc điểm sau:Quan sát lớp vảy sừng Quan sát đặc điểm thân, đuôiQuan sát bàn chân( có bao nhiêu ngón, đặc diểm các ngón)Quan sát cổ, mắt, tai (màng nhĩ) có đặc điểm gì?Mắt có mi cử động, có nước mắtBảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khôDa khô có vảy sừng Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thểCổ dàiPhát huy vai trò của các giác quan trên đầu bắt mồi dễ dàngMàng nhĩ nằm trong hốc taiBảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động vào màng nhĩBàn chân 5 ngón có vuốt Tham gia di chuyển trên cạnThân dài, đuôi rất dài động lực chính của sự di chuyểnstt§Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµiý nghÜa thÝch nghi1Da kh«, cã v¶y sõng bao bäc.G. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể2Cã cæ dµi.E. Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng3M¾t cã mi cö ®éng, cã n­íc m¾tD.Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô4Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®ÇuC. Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ5Th©n dµi, ®u«i rÊt dµi.B. Động lực chính của sự di chuyển6Bµn ch©n cã n¨m ngãn cã vuètA. Tham gia di chuyển trên cạn	Bảng .Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng . Dựa vào 6 đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng nêu ở bảng trên,hãy so sánh với đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng để thấy thằn lằn bóng thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn.ẾCH ĐỒNG THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀIDa:Da:Cổ:Cổ:Mắt,tai:Mắt,tai:Thân,đuôi:Thân,đuôi:Chi:Chi:Da trần,ẩm ướtDa khô,có vảy sừngKhông có cổ, đầu liền thânĐầu có cổ dàiMắt có mi,tai có màng nhĩMắt có mi,tai có màng nhĩThân ngắn,không đuôiChi sau có màng bơiMắt có mi,tai có màng nhĩThân dài,đuôi rất dài5 ngón,có vuốt,không có màng dính CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:II2. Di chuyển2. Di chuyển:PHAÛITRAÙI Quan sát cách di chuyển của thằn lằn bóng và mô tả lại cách di chuyển của thằn lằn bóng?Khi bò thằn lằn uốn sang phải thì đuôi uốn sang trái, chi trước bên phải và chi sau bên trái chuyển lên phía trước.Khi đó vuốt của chúng cố định vào đất.Khi thằn lằn uốn thân sang trái thì ngược lại.Sự di chuyển của chi giống như người đang leo thang .CÂU HỎI THẢO LUẬN- Thaân vaø ñuoâi tì vaøo ñaát cöû ñoäng uoán lieân tuïc, phoái hôïp vôùi caùc chi giuùp cô theå tieán leân. Thằn lằn bóng di chuyển được nhờ sự phối hợp của các yếu tố nào ?Thằn lằn là loài động vật biến nhiệt (máu lạnh), nhiệt độ của cơ thể sẽ tùy thuộc nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (đêm xuống), thân nhiệt nó sẽ bị giảm khiến hoạt động trao đổi chất bị suy yếu, nếu không tìm cách tăng nhiệt độ trở lại thì nó sẽ chết mất.Vì sao thằn lằn bóng đuôi dài thích phơi nắng?Thằn lằn bóng đuôi chỉ có thể đẻ một lần 5 đến 10 trứng vì cấu tạo dạ con của chúng chỉ có thể chứa một lúc tối đa là 10 trứng. Có con đẻ 5, nhưng cũng có con đẻ 10 trứng tùy từng thời điểm.Tại sao thằn lằn bóng đuôi dài chỉ đẻ một lần 5 đến 10 trứng ?Yếu tố myoseverine - vốn là một phân tử - khi bị đảo ngược quá trình phân hóa tế bào sẽ nắm giữ vai trò cơ bản trong việc giúp loài thằn lằn tự tái tạo phần đuôi của chúng khi bị đứt rời ra vì lý do nào đó.Vì sao thằn lằn đứt đuôi lại tự mọc lại được? Người ta xếp thằn lằn vào lớp bò sát vì thằn lằn di chuyển bằng cách bò.Do chi ngắn nên muốn bò được thân và đuôi phải tì sát vào đất để hỗ trợ với chân giúp cơ thể di chuyển được.Tại sao người ta xếp thằn lằn vào lớp bò sát? GÓC THƯ GIÃNCác loại thằn lằn khácTrò chơi HangmanPhiên bản mớiTrong những đặc điểm sau, đặc điểm nào chỉ chung cho cả ếch và thằn lằn?a.b.c.d.Câu 1Mắt có mi cử độngChỉ có 5 ngónMàng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầuDa khô, có vảy sừng bao bọcHết giờCác cử động nào của thằn lằn tham gia vào hoạt động di chuyển? Câu 2a.b.d.Chi trước và chi sau tác động vào đất.c.Thân và đuôi cử động liên tục.Thân và đuôi tì vào đấtThân và đuôi tì vào đất, thân và đuôi cử động liên tục, chi trước và chi sau tác động vào đất.Hết giờTrong những đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải của thằn lằn?a.b.c.d.Câu 3Cổ dàiĐầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khốiDa khô, có vảy sừng bao bọcThân dài, đuôi rất dài.Hết giờThằn lằn có đặc điểm cấu tạo như thế nào để giữ được nước trong điều kiện sống hoàn toàn trên cạn?Câu 4a.b.c.d.Cơ thể có vảy sừng bao bọc, có sự hấp thụ lại nước trong phân và nước tiểu.Cơ thể có vảy sừng bao bọcCó sự hấp thụ lại nước trong nước tiểu.Có sự hấp thụ lại nước trong phânHết giờTrong các đặc điểm sau của thằn lằn, đặc điểm nào tham gia bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô?a.b.c.d.Câu 5Mắt có mi cử động, có nước mắtCó cổ dàiMàng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầuDa khô, có vảy sừng bao bọcHết giờMắt của các động vật trên cạn có đặc điểm gì đặc trưng?Câu 6a.b.c.d.Có tuyến lệCó mi mắt và màng mắtCó mi mắt và tuyến lệCó tuyến lệ và màng mắtHết giờ234562Cảm ơn thầy và các bạn Đã theo dõi

File đính kèm:

  • pptBai 38 Than lan bong duoi dai.ppt