Bài giảng Sinh học 7 Tiết 48 bài 46: Thỏ

? Hình thức thụ tinh của thỏ là gì?

 Thụ tinh trong

?Thai phôi được phát triển ở đâu?

Thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ

? Bộ phận nào giúp thai trao đổi chất với cơ thể mẹ?

Nhau thai giúp thai trao đổi chất với cơ thể mẹ qua dây rốn

 

ppt27 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Tiết 48 bài 46: Thỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Cấu tạo ngoài của thỏ hoangKể tên các lớp trong ngành động vật có xương sống mà các em đã được học ? Ngành động vật có xương sốngLỚP CÁLỚP LƯỠNG CƯLỚP BÒ SÁTLỚP CHIMLỚP THÚ (LỚP CÓ VÚ)I ®êi sèng:1. Đời sống:Câu 1: Thỏ hoang thường sống ở đâu?-Sống ven rừng,trong bụi rậmTiết 48: THỎ I ®êi sèng:1.Đời sống:Câu 2: Thỏ có tập tính gì ?-Đào hang, lẩn trốn kẻ thù bằng cách chạy Tiết 48: THỎ I ®êi sèng:1. Đời sống:Câu 3:Thời gian kiếm ăn của Thỏ vào lúc nào? -Thức ăn: Thực vật, cỏ, lábằng cách gặm nhấm-Kiếm ăn về chiều hay ban đêm.Thỏ ăn gì và ăn bằng cách nào?Tiết 48: THỎ Thỏ là động vật hằng nhiệtCâu 4:Thân nhiệt của thỏ có thay đổi theo nhiệt độ của môi trường không?Tại sao trong chăn nuôi người ta không làm chuồng thỏ bằng tre hay gỗ?? Hình thức thụ tinh của thỏ là gì? Thụ tinh trong?Thai phôi được phát triển ở đâu?Thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ? Bộ phận nào giúp thai trao đổi chất với cơ thể mẹ?Nhau thai giúp thai trao đổi chất với cơ thể mẹ qua dây rốn2. Sinh sản:Tiết 48: THỎ Caáu taïo nhau thai cuûa Thoû 12345Thaønh töû cungMaøng töû cungNhau thaiDaây roánPhoâi? Thế nào là hiện tượng thai sinh?Đẻ con có nhau thai ? Con non có đặc điểm gì, thức ăn của con non là gì? Con non yếu, được nuôi bằng sữa mẹ2. Sinh sản:Tiết 48: THỎ 2. Sinh sản:Tiết 48: THỎ - Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh? Ưu điểm của sự thai sinhSù ph¸t triÓn ph«i kh«ng phô thuéc vµo l­îng no·n hoµng trong trøng. Ph«i ph¸t triÓn trong bông mÑ nªn an toµn vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn cho sù ph¸t triÓn.Con non ®­îc nu«i b»ng s÷a mÑ nªn kh«ng phô thuéc vµo nguån thøc ¨n ngoµi thiªn nhiªn.Đời sống và sinh sản của thỏ So sánh đời sống và sinh sản của thỏ hoang với thằn lằn bóng đuôi dài:Đặc điểm Thằn lằn bóng đuôi dài Thỏ hoangNơi sốngTập tínhHoạt độngThức ăn và cách ăn Sinh sảnƯa nơi khô ráoSống ven rừng,trong bụi rậm Thích phơi nắngĐào hangBắt mồi về ban ngàyKiếm ăn về chiều hay ban đêm-Ăn chủ yếu là sâu bọ -bằng cách nuốt chửng-Ăn thực vật cỏ, lá,  Bằng cách gặm nhấm-Thụ tinh trong-Đẻ trứng -Thụ tinh trong-Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ3457621Vành taiLông maoĐuôi Chi sauLông xúc giácChi trướcMắtII. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:1. Cấu tạo ngoài:Tiết 48: THỎ 3457621Vành taiLông mao Đuôi Chi sauMắtLông xúc giácChi trướcDựa vào thông tin sgk, quan sát hình 46.2, 46. 3 học sinh thảo luận nhóm và làm hoàn thành phiếu học tập. (3 phút)Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù:Bộ phận cơ thểĐặc điểm cấu tạo ngoàiSự thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thùBộ lôngBộ lôngChi (có vuốt)Chi trướcChi sau Giác quanMũi ....... và lông xúc giác Tai.. vành tai Mắt có mi  mao dày,xốpGiữ nhiệt, bảo vệ cơ thể ngắnĐào hangdài, khoẻBật nhảy xa Chạy trốn nhanhthínhnhạy bénThăm dò thức ăn và môi trườngthínhdài,lớn,cử động đượcĐịnh hướng âm thanh phát hiện sớm kẻ thùcử động đượcGiữ ẩm,bảo vệ mắtCấu tạo ngoài của thỏ hoangSo sánh cấu tạo ngoài của thỏ hoang với chim bồ câu:Đặc điểm Chim bồ câu Thỏ hoangCơ thểMiệngTaiMắt Chi trướcChi sauLông vũ che phủLông mao che phủCó mỏ sừng không có môi không có răngkhông có mỏ sừng có môi có răngKhông có vành taiCó vành tai phát triểnMí mắt thứ 3 phát triển mắt tinhMí mắt thứ 3 không phát triển mắt không tinhHai chi trước phát triển thành cánhHai chi trước kém phát triển hơn hai chi sauCó lớp vảy sừng bao bọcChi không có vảy sừng2. Di chuyển:Thỏ di chuyển bằng cách nào? Bằng cách nhảy đồng thời hai chân sau.Tiết 48: THỎ II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:Hình 46.5II.CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN: 2. Di chuyểnQuan sát Hình 46.5 Giải thích tại sao con thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt nhưng trong một số trường hợp vẫn thoát được kẻ thù?Tiết 48: THỎ Hình 46.5II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN: 2. Di chuyển- Thỏ hoang di chuyển với vận tốc đối đa là 74Km/h.-Cáo xám di chuyển với vận tốc: 64Km/h.- Chó săn di chuyển với vận tốc: 68Km/h.Chó sói di chuyển với vận tốc: 69,23Km/h ? Thế mà nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi thú ăn thịt kể trên?Tiết 48: THỎ Haõy choïn töø thích hôïp trong caùc töø vaø cuïm töø ñeå ñieàn vaøo choå troáng  Thoû laø ñoäng vaät  , aên coû, laù caây baèng caùch , hoaït ñoäng veà ñeâm. Ñeû con ( thai sinh ), nuoâi con baèng....................... Cô theå phuûCaáu taïo ngoaøi, caùc giaùc quan, chi vaø caùch thöùc di chuyeån cuûa thoû thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính hằng nhiệtgặm nhấmsữa mẹlông maolẩn trốn kẻ thùLông vũ(1)(2)(3)(4)(5)Bài tậpTRÒ CHƠI Ô CHỮl « n g v ò s ÷ a m Ñ x ó c g i ¸ c v ¸ c h h ô t n h a u t h a i i a st nh i¤ Ch÷123451. C¬ thÓ chim ®­îc bao phñ bëi mét líp............2.Thá non míi sinh ®­îc nu«i d­ìng b»ng g×?3. Thá cã mòi thÝnh l«ng...............nh¹y bÐn4.Tim cña th»n l»n kh¸c tim Õch lµ cã thªm bé phËn nµo?5. Bé phËn g¾n víi tö cung cña thá mÑ?12345CHïM CH×a Kho¸ hGồm 8 chữ cái* Học baøi,trả lời caâu hỏi 1,2,3 sgk trang 151 Hướng dẫn về nhà* Đọc phần: “Em có biết”*Xem trước bài 47: “Cấu tạo trong của thỏ” Xem lại cấu tạo bộ xương, hệ tuần hoàn và bộ não của thằn lằn, hoàn thành trước bảng các cơ quan dinh dưỡng ở sgk.Chân thành cám ơnQuý Thầy Cô giáođã đến dự tiết học

File đính kèm:

  • pptbai 46 tho sinh 7.ppt