Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 4: Rút gọn phân số (Bản chuẩn kiến thức)

Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Nhận xét:

Muốn rút gọn một phân số đã cho đến tối giản mà chỉ một lần, thì ta làm như thế nào?

Khi rút gọn một phân số ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 4: Rút gọn phân số (Bản chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ 
môn Toán lớp 6 
KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Câu 1: Phát biểu các tính chất cơ bản của phân số . Viết công thức tổng quát . 
Ñaùp aùn 
 - Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho . 
với m  Z và m  0 
= 
a . m 
 b . m 
a 
b 
với n  ƯC(a , b) 
Câu 1. Các tính chất cơ bản của phân số : 
 - Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho . 
= 
a : n 
 b : n 
a 
b 
KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Câu 1: Phát biểu các tính chất cơ bản của phân số . Viết công thức tổng quát . 
Câu 2: Đ iền số thích hợp vào ô vuông và giải thích : 
= 
3 
14 
21 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
Ví duï 1: Xeùt phaân soá 
28 
42 
28 
42 
= 
14 
21 
: 2 
: 2 
Ta có : 
= 
: 7 
: 7 
2 
3 
28 
42 
= 
2 
3 
: 14 
: 14 
hoặc : 
(2, 7 và 14 là các ước chung của 28 và 42) 
1. Cách rút gọn phân số : 
Ví dụ 2: Rút gọn phân số 
- 4 
8 
- 4 
8 
= 
- 4 : 
8 : 
T a có : 
-1 
2 
= 
 Muốn rút gọn một phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung ( khác 1 và -1) của chúng . 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
1. Cách rút gọn phân số : 
4 
4 
(4 là ước chung của -4 và 8) 
* Quy tắc : 
-5 
10 
a) 
18 
-33 
b) 
19 
57 
c) 
-36 
-12 
d) 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
1. Cách rút gọn phân số : 
?1 
Rút gọn các phân số sau : 
Hãy tìm các ước chung của cả tử và mẫu của mỗi phân số : 
 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
1. Cách rút gọn phân số : 
2. Phân số tối giản : 
-1 
2 
-6 
11 
1 
3 
; 
; 
Tử và mẫu của mỗi phân số trên đều có các ước chung là 1 và -1. 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
1. Cách rút gọn phân số : 
2. Phân số tối giản : 
* Định nghĩa : 
 Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. 
3 
6 
a) 
-1 
4 
b) 
-4 
12 
c) 
9 
16 
d) 
14 
63 
e) 
?2 
Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau : 
-1 
4 
9 
16 
b) 
d) 
Ví duï 1: Xeùt phaân soá 
28 
42 
28 
42 
= 
14 
21 
: 2 
: 2 
Ta có : 
= 
: 7 
: 7 
2 
3 
28 
42 
= 
2 
3 
: 14 
: 14 
hoặc : 
14 là ƯCLN(28, 42) 
 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
1. Cách rút gọn phân số : 
2. Phân số tối giản : 
* Nhận xét : 
 Muốn rút gọn một phân số đã cho đến tối giản mà chỉ một lần, thì ta 
 chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số đó 
làm như thế nào? 
 cho ƯCLN của chúng. 
  ÖCLN (2; 3) = 
-2 
3 
Cho phân số : 
  2 và 3 là hai số 
 - 2 = 
Phân số tối giản khi nào ? 
a 
b 
Phân số tối giản khi a và  blà hai 
số nguyên tố cùng nhau . 
a 
b 
  3= 
? 
? 
2 
3 
; 
? 
1 
 nguyên tố cùng nhau . 
như thế nào? 
RUÙT GOÏN PHAÂN SOÁ 
§4. 
1. Cách rút gọn phân số : 
2. Phân số tối giản : 
* Nhận xét : 
Muốn rút gọn một phân số đã cho đến tối giản mà chỉ một lần, ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số đó cho ƯCLN của chúng . 
* Chú ý: 
 Phân số tối giản khi a và  blà hai số 
 nguyên tố cùng nhau . 
a 
b 
 Khi rút gọn một phân số ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản . 
Hãy rút gọn : 
3 . 5 
8 . 24 
(BT 17(a )/SGK) 
Giải 
Ta có : 
3 . 5 
8 . 24 
= 
3 . 5 
8 . 8 . 3 
= 
 5 
8 . 8 
= 
 5 
64 
Hãy rút gọn : 
2 . 14 
7 . 8 
(BT 17(b )/SGK) 
Đáp án 
Ta có : 
2 . 14 
7 . 8 
= 
= 
1 
2 
2 . 2 . 7 
7 . 2 . 2 . 2 
Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây . 
hép quµ may m¾n 
Hộp quà màu vàng 
Khẳng định sau đúng hay sai: 
Sai 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Đúng 
30 ph út 
1 
2 
= 
giờ 
Đúng 
Sai 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Moät hoïc sinh ruùt goïn nhö sau : 
Ñoá em baïn ñoù ruùt goïn nhö vaäy ñuùng hay sai ? 
8.5 – 8.2 
16 
= 
8(5 – 2) 
16 
= 
= 
Hộp quà màu xanh 
8 . 3 
8 . 2 
3 
2 
Sai 
Đúng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Một bạn đổi 2 5 dm 2 ra mét vuông ( m 2 ) như sau : 
25 dm 2 
= 
Theo em , bạn ấy làm đúng hay sai ? 
m 2 
1 
 5 
Hộp quà màu tím 
Phần thưởng là : 
điểm 10 
Phần thưởng là: 
Một tràng pháo tay! 
Phaàn thöôûng laø moät soá hình aûnh “ ñaëc bieät ” ñeå giaûi trí . 
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
1- Học thuộc quy tắc rút gọn phân số . Nắm vững thế nào là phân số tối giản và làm thế nào để có phân số tối giản . 
2-Làm các bài tập còn lại ở SGK để chuẩn bị tiết sau luyện tập . 
Chúc quý thầy cô và các em học sinh 
mạnh khỏe và thành đạt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_6_chuong_3_bai_4_rut_gon_phan_so_ban_c.ppt